Pedagog

Katarzyna Molenda

pedagog szkolny, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny

KONTAKT

numer telefonu: (0-22) 620 39 15
pokój 106

GODZINY PRZYJĘĆ

Poniedziałek; 7.30 – 13.30
Wtorek; 8.00 – 14.30
Środa; 8.00 – 11.30
Czwartek; 8.00 – 12.30
Piątek; 8.00 – 12.30

Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.

Janusz Korczak

O współistnieniu i współodpowiedzialności

Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu.

Maria Montessori

Procedury przyznawania pomocy materialnej dla uczniów

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zamieszkałemu na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy lub uczęszczającemu do szkoły znajdującej się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zamieszkałemu na terenie m. st. Warszawy.
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 90e,  art.90m, art.90n, art.90p (Dz.U.z2016 r. poz. 1943 z późn. zm);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm).;
 • uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.
 • rodzic (opiekun prawny);
 • pełnoletni uczeń;
 • dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • nazwisko i imię wnioskodawcy;
 • dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń);
 • nazwisko i imię ucznia;
 • numer PESEL ucznia;
 • informację czy uczeń posiada obywatelstwo polskie;
 • nazwisko i imię ojca;
 • nazwisko i imię matki;
 • data i miejsce urodzenia ucznia;
 • adres stałego zameldowania ucznia;
 • adres zamieszkania ucznia (jeśli inny potwierdzenie zamieszkiwania w Warszawie);
 • dane o szkole (nazwa, typ i adres szkoły, klasa);
 • informacje dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego
 • dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego;
 • inne przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku;
 • pożądaną formę zasiłku szkolnego;
 • opinię dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka;
 • oświadczenie wnioskodawcy o wypełnieniu wniosku zgodnie z prawdą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.

Oryginały dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Pedagog szkolny kseruje i „potwierdza za zgodność z oryginałem” oryginały dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć osobiście w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku  szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie powyższego zasiłku.

Wnioski, które wpłyną do 10 dnia każdego miesiąca, zostaną rozpatrzone w danym miesiącu, wnioski złożone po 10 dniu każdego miesiąca zostaną rozpatrzone w następnym miesiącu.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego przekazywane są do Wydziału Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Wola wraz z podpisanym przez dyrektora szkoły pismem przewodnim.

Burmistrz Dzielnicy Wola z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Wola m.st Warszawy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego.

Decyzje administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego wydaje się w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni kalendarzowych.

Pedagog szkolny przekazuje wnioskodawcy informację o terminie odbioru decyzji przyznającej zasiłek szkolny oraz terminie i miejscu wypłaty zasiłku szkolnego.

Wnioskodawca odbiera decyzję o przyznaniu zasiłku szkolnego osobiście w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola.

Wypłata środków finansowych w ramach zasiłku szkolnego odbywa się bezpośrednio do rąk wnioskodawcy w kasie Urzędu Dzielnicy Wola.

STYPENDIUM SZKOLNE

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  – art. 90b, art. 90c, art.90d, art. 90f,art.90m, art.90n, art.90o, art.90p, art.90r.(Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23z późn. zm);
 • uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.
 • rodzic (opiekun prawny);
 • pełnoletni uczeń;
 • dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • nazwisko i imię wnioskodawcy;
 • dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń);
 • nazwisko i imię ucznia;
 • numer PESEL ucznia;
 • informację czy uczeń posiada obywatelstwo polskie;
 • nazwisko i imię ojca;
 • nazwisko i imię matki;
 • data i miejsce urodzenia ucznia;
 • adres stałego zameldowania ucznia;
 • adres zamieszkania ucznia (jeśli inny potwierdzenie zamieszkiwania w Warszawie);
 • dane o szkole (nazwa, typ i adres szkoły, klasa);
 • informacje dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego
 • dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego;
 • inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium;
 • pożądaną formę stypendium szkolnego;
 • opinię dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka;
 • oświadczenie wnioskodawcy o wypełnieniu wniosku zgodnie z prawdą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją dotyczącą wypełnienia wniosku dostępny jest do pobrania na stronie Biura Edukacji  www.edukacja.warszawa.pl oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy lub na stronie internetowej szkoły.

 • potwierdzone przez szkołę („za zgodność z oryginałem”)kserokopie dokumentów lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie  miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;
 • w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zaświadczenie
  o wysokości dochodów wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • oświadczenia członków rodziny o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, przy czym w takim przypadku niezbędne jest dopisanie pod oświadczeniem klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5 ustawy
  o systemie oświaty o następującej treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”.

Pedagog szkolny sprawdza na podstawie dołączonych do wniosków dokumentów, dochód rodziny, miejsce zamieszkania ucznia, prawidłowość podanych danych osobowych.

Zweryfikowane pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium szkolnego opiniuje dyrektor szkoły.

W przypadku niespełnienia kryteriów formalnych wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy informację na piśmie – wzór pisma w załączeniu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć osobiście w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole nie później niż do 15 września danego roku,w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć nie później niż do 15 października danego roku. Szkoła każdego roku ustala wewnętrznie konkretną datę złożenia wniosku w placówce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminów wskazanych powyżej. Dla wniosków złożonych
po terminie realizacja stypendium szkolnego może nastąpić po 1 stycznia następnego roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń , w którego rodzinie dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 514,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania,
  a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Dotyczy wyłącznie uczniów tzn. nie obejmuje dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przekazywane są do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola wraz z podpisaną przez dyrektora szkoły listą uprawnionych.

Pedagog szkolny ściśle współpracuje z pracownikami Wydziału Oświaty i Wychowania w trakcie weryfikacji i oceny wniosków na poziomie Urzędu Dzielnicy.

Burmistrz Dzielnicy Wola z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Wola m.st Warszawy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego wydaje się w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni kalendarzowych.

Decyzje dotyczące przyznania stypendiów szkolnych uczniom danej szkoły odbiera z Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona pisemnie przez dyrektora szkoły.

Wnioskodawca odbiera decyzję o przyznaniu stypendium szkolnego osobiście w szkole  i potwierdza odbiór na kopii decyzji, lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wnioskodawca przekazuje bezpośrednio pedagogowi szkolnemu faktury/rachunki imienne potwierdzające dokonanie wydatków na cele zgodnie z decyzja stypendialną.

Na życzenie wnioskodawcy pedagog szkolny potwierdza własnoręcznym podpisem na kopii faktury/rachunku imiennego fakt złożenia ww. dowodów rachunkowych.

Faktury i rachunki imienne stanowiące podstawę zwrotu poniesionych wydatków powinny być wystawione na wnioskodawcę. Na odwrocie faktury lub rachunku imiennego pedagog szkolny opisuje faktury lub rachunki imienne, potwierdzając zasadność wydatków poniesionych na cele zgodnie z decyzją stypendialną.

Dyrektor szkoły własnoręcznym podpisem na odwrocie faktury lub rachunku imiennego potwierdza zasadność wydatków poniesionych na cele zgodnie z decyzją stypendialną.

Rozliczenia stypendium szkolnego dokonuje kierownik gospodarczy lub inna osoba, upoważniona przez dyrektora szkoły, we współpracy z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty.

Wypłaty środków finansowych wnioskodawcy dokonuje się na podstawie ważnego dowodu tożsamości. Potwierdzeniem przekazania środków finansowych jest podpis wnioskodawcy na liście wypłat stypendialnych.

Na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (wzór w załączeniu), zebranych podczas semestralnych zebrań z rodzicami dokonuje się weryfikacji wniosków. W przypadku ustania uprawnienia do otrzymywania stypendium, szkoła w terminie do końca stycznia przesyła informację do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola.

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium z budżetu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, jeżeli:

 • został skreślony z listy uczniów;
 • ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium (przekroczenie kryterium dochodowego na jednego członka rodziny);
 • nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania związana za zmianą gminy;
 • zmiana szkoły do której uczęszcza uczeń związana ze zmianą dzielnicy.

Rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły lub odpowiednio kolegium lub ośrodka powinien niezwłocznie poinformować Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola o wystąpieniu ww. zdarzeń.

Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) to osoba zatrudniona
w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
Zadania pedagoga i psychologa szkolnego wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę
i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej