Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Janusz Waszczykowski – 4B (przewodniczący)

Anna Głowacka – 3B (wiceprzewodniczący)

Radosława Kiedrowska – 31 (skarbnik)

Sylwia Milke-Nowacka – 3A (sekretarz)

Agnieszka Stojek – 2A (członek prezydium)

Krzysztof Fronczyk – 3D (członek prezydium)

Grażyna Rudnicka – 6B (członek prezydium)

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Magdalena Kośmicka – 5B (przewodniczący)

Tomasz Piekarski – 4A (wiceprzewodniczący)

Danuta Konecka – 4C (sekretarz)

SKŁAD RADY RODZICÓW

Do Rady Rodziców oprócz członków prezydium i komisji rewizyjnej należą również:

Rafał Odrobiński – 0B

Krzysztof Tarczyński – 1A

Ilona Jankiewicz – 1B

Tomasz Sadowski – 3C

Monika Rakoczy Ordanik – 4D

Alicja Szewczyk-Żołędowska – 5A

Kinga Szczykułowicz – 6A

Iwona Her – 6C

Małgorzata Rożek – 7A

Dariusz Śliwiński – 7B

Czym jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

SKŁADKI

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto:
nr konta: 76 12406319 1111 0000 4777 6362
W tytule prosimy o podawanie nazwiska dziecka i klasy

Wyodrębniony fundusz opłat świetlicowych:
nr konta: 49 12406319 1111 0010 7248 7661

KONTAKT