RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest Dyrektor Szkoły.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, został powołany pan Bogdan Santorek
iod@dbfo-wola.waw.pl
3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji w Warszawie- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) rekrutacji uczniów do szkoły,
b) ewidencji uczniów,
c) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
d) w celach sprawozdawczych
e) przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
f) korzystania z monitoringu wizyjnego w warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:
a) Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji edukacji Narodowej w Warszawie,
b) organy nadzoru
c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacja pracy szkoły,
d) podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późń. Zm.).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencja niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.