Aktualizacja procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązująca od dnia 18.01.2021r. w Szkole Podstawowej nr 25 im Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie opracowana na podstawie „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.”

 1. Uczniowie klas 1-3 począwszy od dnia 18 stycznia 2021 r. wracają do nauczania stacjonarnego, odbywającego się w budynku szkoły. 
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w kwarantannie.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 5. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk i poddaniu się mierzeniu temperatury ciała. Osoby z gorączką nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. 
 7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
 8. W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 9. Wychowawcy klas we współpracy z rodzicami/opiekunami uczniów są zobowiązani zapewnić w miarę możliwości przynajmniej dwa sposoby (alternatywne) szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
 10. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas będą znajdować się na dwóch różnych piętrach budynku szkoły.
 11. W związku z tym wprowadza się zmiany dotyczące rozlokowania klas w budynku. Klasy 3a, 3b i 2a  czasowo zostają przeniesione na pierwsze piętro. Klasa 2a do sali 117, 3a do sali 107, 3b do sali 104. Klasa 1a, 2b, 0a pozostają na parterze. Wychowawcy klas zobowiązani są do przygotowania sal na przybycie dzieci.
 12. Wychowawcy i inni nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ogólnej zasady – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 
 13. W szkole obowiązuje indywidualny plan dnia/tygodnia dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:

  godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły: 

  1. Klasa 2a i 3a w godzinach: 7.25- 7.40
  2.  Klasa 1a, 2b i 3b w godzinach: 7.40-7.55

   

  − korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

  − korzystania ze stołówki szkolnej, 

  − zajęć na boisku. 

 14. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Wyjątek stanowią zajęcia komputerowe. 
 15. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. Wyjątek stanowią nauczycie języka angielskiego, zajęć komputerowych i religii/etyki. W przypadku absencji chorobowej nauczyciela wychowawcę może zastąpić inny nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły.
 16. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli sala jest wyposażona w indywidualne szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 
 17. Nauczyciele i pracownicy obsługi zobowiązani są  wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 
 19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 20. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 
 21. Zabrania się uczniom zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia powinien dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
 22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w innych salach dydaktycznych.  W świetlicy obowiązują zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
 23. Dopuszcza się organizację zajęć pozalekcyjnych w szkole. Nie mogą odbywać się one w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 
 24. Wprowadza się dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, polegające na: 
  – obowiązku zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 
  – w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.
 25. Dyrektor szkoły ma prawo aktualizować i upowszechniać wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceniami wskazanymi w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.