Zmiany na egzaminie Ósmoklasisty 2021

Poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji  i Nauki, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

W skrócie:

 1. Z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 2. Z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. Z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

link do harmonogramu egzaminu: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – AKTUALIZACJA z 22 grudnia 2020 r.


TERMIN GŁÓWNY
1.język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

2.matematyka – 26 maja 2021r.(środa) – godz. 9:00

3.język obcy nowożytny – 27 maja2021r. (czwartek) – godz. 9:00

TERMIN DODATKOWY
1.język polski –16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00

2.matematyka –17 czerwca 2021r.(czwartek) – godz. 9:00

3.język obcy nowożytny – 18czerwca 2021 r.(piątek) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

2 lipca2021r.

 

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń
i informacji

8 lipca 2021

 

Termin   wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

9 lipca 2021

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.