Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Dary jesieni”

REGULAMIN KONKURSU „Dary jesieni”

1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas „0” – 5 uczęszczający na świetlicę szkolną

Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa

2. CELE KONKURSU:
Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

Rozwijanie wrażliwości estetycznej;

Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę

3. ZADANIE KONKURSOWE:

Prace plastyczne w formacie A4 wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej (wycinanki, wydzieranki, rysunku, farbami, pastelami )

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 10 października 2018 roku do Pani Małgosi Adamskiej sala 8

5. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, zgodność pracy tematem, samodzielność w wykonaniu pracy

Organizator przewiduje dyplomy za miejsca, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

— Małgorzata Adamska

607