Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w SP nr 25

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób
odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość. Opracowany WSDZ usprawni pracę szkoły i przepływ informacji doradczej.

2. Założenia i cele WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:
wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów,
ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;
na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne,
zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;
preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;
działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;
WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną);
WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

Cele programu WSDZ

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo–doradczych.

Cele szczegółowe

UCZNIOWIE

rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;

wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;

posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia;

RODZICE

znają swoje dziecko;

są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;

znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;

znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;

wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;

angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).

PROJEKT UNIJNY “SIĘGNIJ PO WIĘCEJ”

W ramach realizacji projektu unijnego ,,Sięgnij po wiecej” zapraszam uczniów klas 7-8 na zajęcia z doradcą zawodowym. Godziny pracy znajdziecie na tablicy przy sali nr 7. Można również umówić się za pomocą Librusa.

Regulamin projektu
Skip to content