Regulamin świetlicowego konkursu plastycznego „ Bezpieczne i zdrowe gry i sporty zimowe”

Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie.
Koordynatorzy konkursu: Karolina Szramowska, Mariola Jarosz.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA :
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klasy 0 – 5 uczęszczający do świetlicy szkolnej

2. CELE KONKURSU:
Rozwój wyobraźni plastycznej oraz aktywności twórczej uczniów;
Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu zimą;
Kształtowanie właściwych nawyków oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa
podczas zabaw i sportów zimowych;
Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

3. ZADANIE KONKURSOWE:
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką np.:
– malarstwo (malowanie farbami, białą pastą do zębów, plasteliną, itp.),
– rysunek (rysowanie kredkami, mazakami, pastelami, ołówkiem i gumką, świecą, kredą itp.),
– wydzieranka,
– wycinanka,
– wykorzystanie elementów nietypowych (wata, płatki czy patyczki kosmetyczne). Techniki mogą być ze sobą łączone,
Interpretacja tematu konkursowego zależy od wyobraźni plastycznej samego autora.
Format pracy: A- 3 lub A- 4.

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do 23 stycznia 2019 roku do pani Karoliny Szramowskiej, sala nr 4 bądź pani Marioli Jarosz sala nr 3.
Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka na odwrocie pracy wg. wzoru: imię
i nazwisko wykonawcy, wiek, klasa

5. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
oryginalność,
pomysłowość,
estetyka wykonania,
zgodność pracy z tematem
samodzielność w wykonaniu pracy

3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach zimowych dnia 12. 02. 2019r.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

505