1. Organizator konkursu: biblioteka Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej

2. Cele konkursu:
– wykonanie pracy plastycznej do wybranej książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka,
– popularyzacja literatury dziecięcej,
– doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych i czytelniczych

3. Adresaci konkursu:
– uczniowie klas II-III

4. Zasady wykonania prac:
• każde dziecko może wykonać jedną pracę plastyczną,
• prace należy wykonać w formacie A4 lub większym,
• technika wykonania prac jest dowolna

5. Każda praca powinna być opisana na odwrocie:
imię i nazwisko autora oraz klasa

6. Termin dostarczenia prac (do biblioteki szkolnej) upływa 7.12.2018r.

7. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:
– estetykę pracy,
– pomysłowość wykonania pracy,
– samodzielność wykonania,
– oryginalność i wyobraźnię,
– ogólne wrażenie artystyczne

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej przy wejściu do biblioteki szkolnej.

8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Serdecznie zapraszamy