ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski klas I – III

CELE KONKURSU:
– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
– wyrabianie poczucia estetyki
– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych
– poznanie Konwencji Praw Dziecka

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I – III SP nr i trwa od 30.10.2017r. do 17.11.2017r.
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, format A3 lub A4.
Prace z użyciem plasteliny bądź innych wypukłych elementów  należy zabezpieczyć koszulką oraz czytelnie opisać wg wzoru na odwrocie:
imię i nazwisko, klasa.

TERMINY: Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 17.11.2017r.  do Pani Jadwigi Chyżyńskiej – przewodniczącej SU, sala nr 4.

UWAGI KOŃCOWE: Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

660