1.Organizatorzy konkursu: biblioteka szkolna SP nr 25 im. KEN w Warszawie

2. Cele konkursu:
– stworzenie pracy plastycznej do wybranego wiersza Wandy Chotomskiej,
– popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej,
– kształtowanie wrażliwości odbioru wierszy,
– propagowanie idei czytania dzieciom,
– doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
– rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych

3. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III

4. Zasady wykonania prac plastycznych:
• każde dziecko może wykonać jedną pracę plastyczną,
• prace należy wykonać w formacie A4 lub większym,
• technika wykonania pracy jest dowolna

5. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa

6.Termin dostarczenia prac (do biblioteki szkolnej) upływa 9.11.2017r.

7. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:
– estetykę pracy,
– pomysłowość wykonania pracy,
– samodzielność wykonania,
– oryginalność i wyobraźnię,
– ogólne wrażenie artystyczne

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej przy wejściu do biblioteki szkolnej.

8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

930