Misja szkoły

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów.Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraju, świata.

Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

Model Absolwenta

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje:
a) świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji;
b) ciekawość świata;
c) umiejętność uczenia się;
d) wyposażenie w kompetencje kluczowe;
e) twórcze podchodzenie do życia;
f) wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła;
g) umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych;
h) sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym;
i) asertywność;
j) tolerancja;
k) dbałość o zdrowie własne i innych;
l) umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem;
m) znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej.

Metodyka pracy

Nowoczesne zindywidualizowane programy nauczania
Nowocześnie wyposażone sale z wydzielonymi przestrzeniami do zajęć ruchowych (tablice multimedialne, rzutniki, komputery, sprzęt RTV)
Boiska z tartanową nawierzchnią do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową
Plac zabaw
Sala do zabaw ruchowych
Lekcje w-f na pływalni
Nauka języka angielskiego od klasy „0”
Zajęcia komputerowe
Etyka
Zajęcia dodatkowe
Opieka świetlicy do późnych godzin popołudniowych
Program kompleksowej opieki pielęgniarki, pedagoga, psychologa, logopedy i reeduktora
Wszechstronny rozwój fizyczny, duchowy i umysłowy każdego dziecka
Skuteczne programy profilaktyczne
Uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w sprawdzianach kompetencji
Realizacja autorskich zajęć pozalekcyjnych

Oferta szkoły

Zajęcia umuzykalniające
Zajęcia taneczne
Zajęcia plastyczne
Język angielski
Dodatkowe programy: Miejski Program Ekologiczny, Bezpieczne życie, Wiem, co jem – Owoce i warzywa w szkole, Mleko dla każdego
Zajęcia na pływalni pod kierunkiem instruktorów pływania
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
Wycieczki
Wizyty w teatrze, muzeum
Wyjścia do kina
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzień pracy

Obowiązujący program realizujemy w blokach tematycznych, co pozwala dziecku na poznanie wiedzy w różnych sytuacjach.
Organizujemy zajęcia, w których każde dziecko na miarę swoich możliwości osiąga sukces.
Włączamy dziecko do planowania zadań i ujawniania swoich pomysłów.
Prace dzieci gromadzimy w teczkach, jako obraz rozwoju dziecka.
Każdy dzień ma swój porządek, do którego przyzwyczajamy dziecko, co ułatwia mu orientację w poleceniach nauczyciela i wykonywaniu zadań.
Wdrażamy dzieci do współodpowiedzialności w grupie.
Organizujemy taki proces dydaktyczno-wychowawczy, aby każde dziecko dostrzegało swój wkład i efekt pracy.
Wdrażamy dzieci do kulturalnego zachowania.

Jak oceniamy

Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia
Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę
Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować
Stosujemy ocenianie kształtujące

Bezpieczeństwo

Szkoła i jej otoczenie znajduje się pod stałym nadzorem kamer
Nauczyciele spędzają przerwy razem z dziećmi np. organizując różne zabawy
Prowadzone są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu i pierwszej pomocy
Przeprowadzane są różnego rodzaju akcje, zajęcia, warsztaty na tematy związane z bezpieczeństwem dzieci

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych
Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych
Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

Świetlica

Ważnym miejscem w szkole jest świetlica, w której dzieci spędzają dużo czasu po zajęciach dydaktycznych.
W świetlicy organizowane są zajęcia w grupach, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu: gry, turnieje, konkursy,  w których dzieci mogą dowolnie uczestniczyć oraz wiele wycieczek. Pod opieką nauczycieli dzieci odrabiają zadania domowe.

Godziny pracy świetlicy: 7 – 8 oraz od zakończenia zajęć do godziny 18.

Skip to content