Oddział przedszkolny

Zajęcia w oddziale przedszkolnym zaczynają się o godzinie 7:30. Najpierw są zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne -zestawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

W ciągu tygodnia dzieci biorą udział  w takich zajęciach jak: j. angielski, gimnastyka korekcyjna, Informatyka dla smyka, zajęcia rozwijające kreatywność i ogólnorozwojowe oraz lekcje religii.

9:00-9:30 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9:30-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie prawidłowej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno-konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające , sprawnościowe.

11:00-11:15 Obiad I danie – czynności higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwracanie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

11:15-12:50 Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej. Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu.

12:50-13:05 Obiad II danie, czynności higieniczno-porządkowe, kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.

13:05-14:30 Odpoczynek po obiedzie. Organizacja zajęć na świeżym powietrzu- gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery.  Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu.

14:30-15:00 Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe

15:00-17:30 (w czwartek i piątek do godziny 17) Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo-rozluźniających przy muzyce-rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. Chwila z książką. Zabawy ruchowo-rytmiczne- rozwijające poczucie rytmu, pamięci i słuchu. Zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu.

Ważne informacje dla rodziców

W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzenie w naszej szkole:

 Klas pierwszych ogólnodostępnych dla 7-latków i 6-latków obejmujących planowane innowacyjne profile:

  • Sportowy (piłka nożna, pływanie, judo/karate, taniec), 
  • artystyczny (plastyka, teatr, rytmika, gra na instrumencie/gitara, balet), 
  • naukowy (eksperymenty, robotyka, matematyka, informatyka, szachy).

Oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych dla 6-latków oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym;

Oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 5-latków i 6-latków.

Oddziały realizować będą program obejmujący oprócz wspaniałej atmosfery miłości i akceptacji dziecka:

  • język angielski: „Wolski poliglota”,
  •  zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej,
  • „Matematyka nietrudna dla smyka”,
  • zajęcia wspierające kreatywność: robotyka, szachy,
  • wyjścia do kina, teatru lub muzeum,
  • program dożywiania każdego dziecka „Zdrowa kanapka”,
  • komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych dla wszystkich grup sześciolatków na początku roku szkolnego.


Informacje o zasadach i harmonogramie rekrutacji będą dostępne na: www.edukacja.warszawa.pl

Internetowy adres systemu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 

Rodzice mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową: 

Oddziały przedszkolne: przedszkola.edukacja-warszawa.pl

Kryteria rekrutacji do przedszkoli – do pobrania

Zapisy do klas pierwszych: https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych – do pobrania

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Pobierz PDF

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 


Dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może po spełnieniu określonych warunków rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. 


Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

Dzieci pięcioletnie, dzieci czteroletnie oraz dzieci trzyletnie  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko. 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.
2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
− data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
− data i godzina wydrukowania wniosku,
− data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
− data i godzina zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
3. Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

4. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
∙ Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
∙ We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
∙ Rodzice/prawni opiekunowie
− wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
− drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. lub
− pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
− wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
− informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
∙ Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL,
− pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
− wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
− informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
∙ Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
∙ Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w papierowym wniosku z danym wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
∙ Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
∙ Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
∙ Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
∙ Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
− żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
− zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. W tym celu burmistrz dzielnicy:
− korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
− może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
− może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
∙ W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
∙ Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
− w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
− w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy ze zm. , tzw. kryteria samorządowe.
∙ Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
∙ Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
∙ Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
∙ Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
− wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
− wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

5. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
∙ Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
− w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne
lub
−  ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
∙ Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.
∙ O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
∙ Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 oraz Poradni Psychologiczno – pedagogicznej nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich na porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem  rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w soboty w godzinach 9.00 – 13.00. 

Aby zapewnić Państwu bezpieczny pobyt w Poradni, bardzo prosimy o wcześniejszy  kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni.

Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 (tel: 22 631 57 73, 22 631 08 23) 

▪ 21 listopada 2020 r.- psycholog, pedagog, logopeda 
▪ 5 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda  
▪ 12 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda 
▪ 9 stycznia 2021 r. – psycholog, pedagog, logopeda
▪ 16 stycznia 2021 r. – psycholog, pedagog, logopeda 

„Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 (tel: 22 836 70 88 lub 519 716 101) 

▪ 21 listopada 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda
▪ 5 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda 
▪ 12 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda 

Możliwe jest również uzyskanie konsultacji telefonicznej, również po wcześniejszym  zgłoszeniu do sekretariatu. Specjalista do Państwa oddzwoni w sobotę. 

Naszą pomoc oferujemy bezpłatnie.

Sześciolatki już tu są – dni otwarte w naszej zerówce

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na 2021 rok rozpocznie się na przełomie lutego i marca, a już w styczniu dzieci i rodzice będą mogli odwiedzić wolskie zerówki i zapoznać się z ich ofertą edukacyjną. Na sześciolatków czeka szeroki wybór zajęć łączących naukę, zabawę i twórczą aktywność.

Już za chwilę rodzice będą podejmowali decyzję, gdzie 1 września ich dzieci rozpoczną rok przedszkolnej edukacji. Na Woli w każdej szkole podstawowej działa nowoczesna, bezpieczna i przyjazna dla sześciolatków zerówka. Każda z dziewiętnastu placówek zapewnia dzieciom wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonale wyposażone sale dydaktyczne i certyfikowane place zabaw.

– Nasze zerówki to miejsca dla dzieci i rodziców poszukujących na Woli szkół pielęgnujących kreatywność, wyobraźnię, a przede wszystkim indywidualne podejście i przyjazne, sprzyjające rozwojowi środowisko. Najmłodsi uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a zerówki przygotowały dla nich ofertę zajęć dodatkowych, czyli bon sześciolatka – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępczyni burmistrza.

W ramach bonu sześciolatka wolskie szkoły zapewniają:  
• 2 razy w tygodniu – zajęcia z języka angielskiego w ramach programu „Wolski poliglota”,
• 2 razy w tygodniu – zajęcia rytmiki lub gimnastyki korekcyjnej,
• raz w tygodniu – „Matematyka nietrudna dla smyka”,
• raz w tygodniu – zajęcia wspierające kreatywność, np. robotyka, szachy,
• raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej – wyjścia do kina, teatru lub muzeum,
• w okresie zimowym –  program dożywiania każdego dziecka „Zdrowa kanapka”,
• komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych dla wszystkich grup sześciolatków na początku roku szkolnego.
Informacje o zasadach i harmonogramie rekrutacji będą dostępne na: www.edukacja.warszawa.pl

Którą szkołę wybrać – poradnictwo 
Specjaliści z  wolskich paradni psychologiczno-pedagogicznych będą odpowiadać na pytania i wątpliwości rodziców w czasie bezpłatnych konsultacji:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13
Telefon informacyjno-konsultacyjny: 515 070 858
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Księcia Janusza 45/47
Telefon informacyjno-konsultacyjny: 519 716 101

Dni otwarte w oddziałach przedszkolnych  
Od 11 do 22 stycznia 2021 roku w godzinach 9:00–15:00 wszystkie szkoły podstawowe zapraszają dzieci i rodziców na indywidualne spotkania i zapoznanie się z ofertą edukacyjną dla sześciolatków na rok szkolny 2021/2022. W celu umówienia się na spotkanie, wystarczy się skontaktować z wybraną placówką.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35
tel. 22 620 39 15
e-mail: sp25@edu.warszawa.um.pl
www.szkola25.waw.pl 
Prezetntacja zerówki tutaj

Plac zabaw

Ach! Plac zabaw, fajna sprawa!
Tam dopiero jest zabawa!
Na huśtawce się bujamy,
karuzeli się kręcimy i
na ławeczce czasami siedzimy.
Przeszkody, tunele – wszędzie wchodzimy,
i bawiąc się głośno, wesoło krzyczymy!
Równie wesoło po piachu gonimy
i zawsze szkoda gdy wracać musimy 🙁

Dzień mamy

Małym serduszkiem życzę Ci mamo,
zdrowia, uśmiechu najwięcej.
A za twą dobroć i miłość,
przyjmij ten kwiatek i serduszko w podzięce.
Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich Mam!

Ogródek warzywny

Siejemy, podlewamy, obserwujemy, a przy tym dowiadujemy się, jak należy przygotować podłoże, jak siać nasiona, a także jak podlewać żeby nasz ogródek warzywny był piękny. Dzieci z zerówki bardzo chętnie włączyły się w prace ogrodnicze. Będziemy obserwować efekty naszej pracy.

Ekologia

Witamy wszystkich ponownie po przerwie. Bardzo stęskniliśmy się za sobą i nie było końca naszym rozmowom, ale znaleźliśmy czas, żeby poza zabawą i rozmowami o tym, jak nam minęły ostatnie tygodnie pouczyć się i dowiedzieć się czegoś nowego!

Ostatni tydzień poświęciliśmy ekologii – były piosenki, prezentacje oraz rozmowy na temat tego, jak dbać o środowisko, jak możemy dbać o naszą planetę będąc w domu, czy też w szkole. 

Jak już wymieniliśmy się wspólnymi spostrzeżeniami i uzupełniliśmy naszą wiedzę zrobiliśmy wspaniałą pracę plastyczną.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Wiosna

Wiosnę witamy na różne sposoby, pomysłów nam nie brakuje!

Tym razem mieliśmy okazję na bristolu malować wszystko co nam się kojarzy właśnie z wiosną!

Uwielbiamy malować farbami, a do tego robiliśmy to przy muzyce klasycznej, co sprawiło nam dużo przyjemności i do tego wyciszyło- no, bo po co rozmawiać i krzyczeć, kiedy z głośników leci tak piękna muzyka, prawda?!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć – na nich najlepiej widać, ile mieliśmy z tego frajdy.

Powitanie wiosny

W marcu dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy – powitania wiosny”. Z tej okazji przygotowały piosenkę ilustrowaną ruchem „Maszeruje wiosna”. Wszyscy stwierdzili zgodnie, że wiosna już przybyła i mają nadzieję, że zagości u nas na dobre.

Dzień Kobiet

„Dzień Kobiet” to wyjątkowy dzień. Ważny dla wszystkich kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych. W marcu w oddziale przedszkolnym odbyła się uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. W tym szczególnym dniu chłopcy złożyli życzenia. Tradycyjnie zaśpiewali swoim koleżankom uroczyste „100 lat” i wręczyli piękne kwiatki, które sami wykonali. Uśmiechnięte buzie dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie.

Zwierzęta sawanny

W oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia pt. „Zwierzęta sawanny” mające na celu poszerzenie wiedzy na temat rzadko spotykanych/znanych przez dzieci gatunków zwierząt. 

Dzieci przez cały tydzień miały kontakt z prezentacjami multimedialnymi, dzięki którym mogły zobaczyć i usłyszeć takie zwierzęta, jak np. tygrys, goryl, panda itp. 

Były też ciekawostki dotyczące zwierząt oraz grupowa praca plastyczna „Zwierzęta świata”, dzięki której dzieci ćwiczyły motorykę małą, spostrzegawczość oraz pracę w zespole. 

Wszyscy byli zadowoleni z efektu końcowego. 

Bal karnawałowy

Tego dnia już od rana w oddziale przedszkolnym pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, piratów oraz policjantów. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. W tym roku dla uczniów przygotowano do zabawy bezpieczną przestrzeń, barwny wystrój oraz muzyczne animacje. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w tańcach oraz zabawach ruchowych. Oczywiście znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych, chwila relaksu przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcie. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom!

Coraz bliżej święta…

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 22 grudnia odbyło  się spotkanie  świąteczne, podczas którego dzieci rozwijały swoją sprawność manualną dekorując świąteczne pierniki kolorowymi posypkami oraz cukrowymi pisakami.Wystarczyło jedynie puścić wodze fantazji.Udekorowane pierniczki zostały spakowane w małe paczuszki, aby ozdabiały stoły wigilijne w domach dzieci.Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd i piosenek zimowych przy dźwiękach gitary.

Muzyka jest wszędzie

W oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia muzyczne, które miały na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej dzieci. 
Podczas zajęć dzieci kształciły poczucie rytmu, rozbudzały zamiłowanie do muzyki, śpiewu, tańca oraz gry na instrumencie, doskonaliły pamięć muzyczną oraz dobrze się bawiły.

Warsztaty profilaktyczne z pedagogiem szkolnym

Dzieci z oddziału przedszkolnego biorą udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Warsztaty odbywają się w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Podczas spotkań koncentrujemy się na budowaniu poczucia bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach trudnych. Celem zajęć jest kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych takich jak; obrona swoich praw, stawianie granic, odmawianie, proszenie o pomoc, asertywność i integracja grupy.

W tym roku również nie zapomnieliśmy o dzieciach z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i przygotowaliśmy dla nich świąteczne paczki żywnościowe. Paczki były finansowane przez Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Obdarowaliśmy paczkami dzieci, co sprawiło nam dużo radości.

Szkolny plac zabaw

Każda pora roku zachęca do spacerów i aktywności ruchowych na świeżym powietrzu.
W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Stołówka szkolna

Obiady w naszej szkole są pyszne. Zadowolą niejednego małego smakosza.
Każdy tu znajdzie swoje ulubione danie.
Smacznego!

Radość, nauka, zabawa…

Ważne jest , by każde dziecko w naszej szkole czuło się szczęśliwe, bezpieczne, rozwijało swoje umiejętności i zainteresowania. Liczy się też dobra zabawa.

Przyjedź do nas Mikołaju…

Trudny czas, obostrzeń wiele, jednak nie zniechęciło to Mikołaja, by przywędrował do naszego oddziału przedszkolnego. Radości było dużo, a uśmiech na buziach dzieci gościł przez cały dzień. 

Wszak czekały na niego cały rok!

Umiem wezwać pomoc

 
14  grudnia w oddziale przedszkolnym odbyły się warsztaty profilaktyczne Umiem wezwać pomoc prowadzone przez pracownika Straży Miejskiej. Głównym celem spotkania było poznania bezpiecznych zachowań i postaw podczas niebezpiecznych sytuacji z życia codziennego. Dzieci  rozwiązywały zagadki na temat służb ratunkowych. Ponadto podczas pogadanki uczniowie zapoznali  się również  z numerem telefonicznym straży miejskiej oraz innych służb. Uczyły się jak wzywać pomoc, a w szczególności w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenie. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem dzieci. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały  edukacyjne kolorowanki.

Gimnastyka korekcyjna

Podczas zajęć z Gimnastyki korekcyjnej dzieci uczą się prawidłowej postawy, autokorekcji swojej postawy w formie gier i zabaw ruchowych.
Zajęcia nasze nie są nudne, każde dziecko wychodzi z nich zadowolone i uśmiechnięte.
Uczymy się dyscypliny podczas zbiórek, odliczać i dobrze bawić zgodnie z zasadą FAIR PLAY.
Wykorzystujemy sprzęt: pachołki, woreczki, laski gimnastyczne, kocyki, maty, piłki różnego rodzaju, kółka, obręcze, drabinki, ławeczki, itp.
Zawsze jest kolorowo i wesoło, dzieci bardzo lubią rywalizację, którą w tych zajęciach wykorzystujemy w formie wyścigów rzędów, zwracając uwagę na prawidłową postawę.

Skip to content