Oferta edukacyjna szkoły

KLASY I / Opis placówki

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej jest kameralną i przyjazną szkołą XXI wieku. Znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki polecana jako szkoła z dobrymi praktykami, przygotowana na przyjęcie dzieci pięcioletnich oraz sześcioletnich. Tradycyjnie odbywają się u nas lekcje pokazowe dla rodziców i dziennikarzy.

Wyróżnikiem naszej działalności jest serdeczna atmosfera, kameralne warunki nauki i wypoczynku oraz przychylność kadry pedagogicznej. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym i rozpoczynają zawsze o godzinie 8.00. Wszystkie sale lekcyjne wyposażyliśmy w nośniki multimedialne i ekrany. Pracownia komputerowa dysponuje nowoczesnym sprzętem dostępnym dla każdego ucznia. Praca całej szkoły, w tym uczniów, została w ostatnim czasie skomputeryzowana.

Dla najmłodszych mamy plac zabaw, salę rekreacyjną i wyposażone w multimedia sale. Dzieci na co dzień korzystają z nowego boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Przy szkole funkcjonuje pływalnia, a nasi uczniowie chętnie z niej korzystają w ramach lekcji w-f.  Na miejscu przygotowywane są smaczne posiłki wydawane w szkolnej stołówce. 

Starsi uczniowie mogą rozwijać swoje talenty korzystając z bogatej oferty zajęć dodatkowych.  Szczególną troską otaczamy naszych podopiecznych z klas 7-8. Zorganizowaliśmy dla nich klasy dwujęzyczne. Dużo uwagi poświęcamy nauczaniu języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz matematyki we współpracy z Politechniką Warszawską. Zależy nam, aby nasi ósmoklasiści napisali jak najlepiej egzaminy końcowe. Pomaga w tym dodatkowa liczba godzin poświęcona przygotowaniom i zaangażowanie naszych nauczycieli. Prowadzimy dobrze wyposażoną pracownię doradztwa zawodowego, realizując projekty unijne i badając predyspozycje zawodowe. Mamy bogato wyposażoną, nowoczesną  czytelnię.

W szkole prowadzone są również zajęcia specjalistyczne takie jak: piłka nożna, pływanie, gimnastyka korekcyjna wad postawy, rewalidacja, zindywidualizowana ścieżka rozwoju, program indywidualny dla dzieci szczególnie uzdolnionych, zajęcia rozwijające kreatywność u uczniów oraz warsztaty socjoterapeutyczne czy trening zastępowania agresji. 

Kadrę kierowniczą placówki stanowią dyrektor, wicedyrektor i kierownik świetlicy. W szkole pracuje kilkudziesięciu nauczycieli – specjalistów w swojej dziedzinie. Są wśród nich pedagog, psycholog, logopeda i bibliotekarz. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Grono jest kompetentne, doświadczone i zaangażowane w realizację wspólnie określonych celów. Stabilna kadra jest w stanie prawidłowo wdrażać każdą reformę edukacji.

W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi troszczący się o wygodę naszych podopiecznych. Na przejściu dla pieszych dyżuruje od rana pan „Stopek”. Dba o bezpieczeństwo na drodze. Na terenie przyszkolnym i w samym budynku nad dziećmi i młodzieżą opiekę sprawują nauczyciele wspomagani przez system monitoringu.

W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzenie w naszej szkole:

Klas pierwszych ogólnodostępnych dla 7-latków i 6-latków obejmujących planowane innowacyjne profile:

 • Sportowy (piłka nożna, pływanie, judo/karate, taniec), 
 • artystyczny (plastyka, teatr, rytmika, gra na instrumencie/gitara, balet), 
 • naukowy (eksperymenty, robotyka, matematyka, informatyka, szachy).

Dzieci w klasie pierwszej mają do dyspozycji przestronne sale podzielone na części: edukacyjną i rekreacyjną, mieszczące się na parterze szkoły, dostosowane do ich potrzeb. Sale wyposażone są w stoliki, krzesełka i regały odpowiednie dla małych dzieci, zgodnie ze standardami. Klasy zostały zaopatrzone w najnowsze pomoce dydaktyczne, odpowiednie dla ich grupy wiekowej, komputer, tablicę multimedialną, sprzęt RTV, płyty CD, książki. Zakres naszego działania to przygotowanie dzieci do dalszej nauki, pełny i harmonijny rozwój wszystkich sfer osobowości dzieci. Już od klasy pierwszej realizujemy innowacje pedagogiczne. Uczniowie podczas zajęć korzystają z nowoczesnych technologii (tablety, tablica multimedialna). Każdy uczeń posiada swoją szafkę, w której pozostawia podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i przybory szkolne. Wspomaganie rozwoju wychowanków odbywa się w miłej i serdecznej atmosferze, a stawiane im zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i ich zainteresowań. Dzieci uczęszczają dodatkowo na zajęcia języka angielskiego, rozwijające kreatywność, zajęcia plastyczne, muzyczne, szachy, religię/etykę, gimnastykę korekcyjną, piłkę nożną, pływanie, taniec, robotykę. Wszystkie dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną (terapia pedagogiczna, logopedyczna, pomoc pedagoga i psychologa).

Dzieci w klasie pierwszej mają swoją szatnię wyposażoną w odpowiednie szafki. Tygodniowy plan zajęć przewiduje, poza zajęciami dydaktycznymi: – język angielski, – plastykę, – tańce, – szachy, – korektywę i inne zajęcia dodatkowe. Dzieci uczęszczają na lekcje religii lub etyki. W ciągu całego roku szkolnego mają miejsce zajęcia terapeutyczne z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Wszystkie te formy pracy z dziećmi są nieodpłatne. W ramach edukacji teatralnej dzieci raz w miesiącu oglądają sztukę teatralną, dowiadują się ciekawych informacji o teatrze, jego rekwizytach, kulturze zachowania. Uczestniczą również w edukacji ekologicznej, bowiem szkoła realizuje miejski program edukacji ekologicznej, program “Bezpieczna szkoła”, “WF z Klasą” oraz “Tu się jada jak u mamy”. Szkoła dysponuje odpowiednio wyposażoną salą gimnastyczną, salą zabaw w deszczowe dni, placem zabaw, nowoczesnymi, bezpiecznymi boiskami do piłki siatkowej, nożnej i koszykówki z tartanową nawierzchnią. Na terenie szkoły znajduje się również basen. 

Dzieci w klasie pierwszej otrzymają wyprawkę szkolną (farby, kredki, ołówki, gumki, temperówki, plastelinę, bloki, papiery kolorowe itp…) ufundowaną przez Zarząd i Radę Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 

JAK PRACUJE KLASA I ?

 • Obowiązujący program realizujemy w blokach tematycznych, metodami aktywnymi co pozwala dziecku na poznanie wiedzy w różnych sytuacjach.
 • Organizujemy zajęcia, w których każde dziecko na miarę swoich możliwości osiąga sukces.
 • Włączamy dziecko do planowania zadań i ujawniania swoich pomysłów (metoda projektów).
 • Prace dzieci gromadzimy w teczkach, jako obraz rozwoju dziecka.
 • Każdy dzień ma swój porządek, do którego przyzwyczajamy dziecko, co ułatwia mu orientację w poleceniach nauczyciela i wykonywaniu zadań.
 • Wdrażamy dzieci do współodpowiedzialności w grupie.
 • Proces dydaktyczno-wychowawczy organizujemy tak, aby każde dziecko dostrzegało swój wkład i efekt pracy.
 • Wdrażamy dzieci do kulturalnego zachowania.

Dzieci z klas I-VIII w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które nie funkcjonują podczas wakacji mogą skorzystać z Akcji „Lato w mieście” prowadzonej w naszej szkole.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY / Opis placówki

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej jest kameralną i przyjazną szkołą XXI wieku. Znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki polecana jako szkoła z dobrymi praktykami, przygotowana na przyjęcie dzieci pięcioletnich oraz sześcioletnich. Tradycyjnie odbywają się u nas lekcje pokazowe dla rodziców i dziennikarzy.

Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. Rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą o 15.30 (klasy starsze). W celu zapewnienia uczniom opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole funkcjonuje świetlica. Korzystają z niej uczniowie klas 0-IV, a w szczególnych przypadkach, również starsi. Świetlica czynna jest w dni powszednie po zajęciach dydaktycznych do 17.30. Zajęcia odbywają się w grupach 25 osobowych, w oddzielnych salach. W naszej szkole propagowane jest zdrowe odżywianie. W ramach programu pod hasłem: „Wiem, co jem!” codziennie po drugiej lekcji nauczyciele i uczniowie jedzą razem drugie śniadanie. Spożywanie zupy i drugiego dania oddzielone jest przynajmniej godzinną przerwą. W sklepiku można kupić zdrową żywność np. kanapki, jogurty i wodę mineralną. Wszyscy uczniowie objęci są programem dożywiania. Każde dziecko w okresie zimowym otrzymuje zdrową kanapkę. Stołówka przygotowuje ponad 260 pełnowartościowych obiadów. Szkoła uczestniczy również w programach “Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”. Mając na uwadze dobro i wszechstronny rozwój dziecka organizujemy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej oraz wyrównawcze. Uczniowie zdolni korzystają z ciekawych zajęć realizowanych w ramach kół przedmiotowych, zajęć rozwijających kreatywność czy innowacji pedagogicznych. Problemy wychowawcze rozwiązywane są przez wychowawców klas w porozumieniu i we współpracy z pedagogiem i psychologiem. Szkoła wewnątrz i na zewnątrz objęta jest systemem całodobowego monitoringu.

W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzenie w naszej szkole:

Oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych dla 6-latków oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym;

Oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 5-latków i 6-latków.

Oddziały realizować będą program obejmujący oprócz wspaniałej atmosfery miłości i akceptacji dziecka:

 • język angielski: „Wolski poliglota”,
 • zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej,
 • „Matematyka nietrudna dla smyka”,
 • zajęcia wspierające kreatywność: robotyka, szachy,
 • wyjścia do kina, teatru lub muzeum,
 • program dożywiania każdego dziecka „Zdrowa kanapka”,
 • otrzymają komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych dla wszystkich grup sześciolatków na początku roku szkolnego

Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie mają do dyspozycji przestronne sale podzielone na części: edukacyjną i rekreacyjną, mieszczące się na parterze szkoły, dostosowane do ich potrzeb. Sale wyposażone są w stoliki, krzesełka i regały odpowiednie dla małych dzieci, zgodnie ze standardami. Klasy zostały zaopatrzone w najnowsze pomoce dydaktyczne, odpowiednie dla ich grupy wiekowej, komputer, tablicę multimedialną, sprzęt RTV, płyty CD, książki. Zakres naszego działania to przygotowanie dzieci do nauki w pierwszej klasie, pełny i harmonijny rozwój wszystkich sfer osobowości dzieci. Wspomaganie rozwoju wychowanków odbywa się w miłej i serdecznej atmosferze, a stawiane im zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i ich zainteresowań. Dzieci uczęszczają dodatkowo na zajęcia języka angielskiego, rozwijające kreatywność, informatyczne „Informatyka dla smyka”, religii i gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną (terapia pedagogiczna, logopedyczna, pomoc pedagoga i psychologa).

Pięciolatki i sześciolatki mają swoją szatnię z szafkami odpowiednimi dla wieku. Wszystkie dzieci mają zapewnione w szkole śniadanie, obiad podzielony na dwie części i podwieczorek oraz stałe godziny ich spożywania.

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym:

Zajęcia w oddziale przedszkolnym zaczynają się o godzinie 7:30. Najpierw są zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne -zestawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

9:00-9:30 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9:30-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie prawidłowej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno-konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe.

11:00-11:15 Obiad I danie – czynności higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwracanie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

11:15-12:50 Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej. Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu.

12:50-13:05 Obiad II danie, czynności higieniczno-porządkowe, kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.

13:05-14:30 Odpoczynek po obiedzie. Organizacja zajęć na świeżym powietrzu- gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery.  Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu.

14:30-15:00 Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe.

15:00-17:30 (w czwartek i piątek do godziny 17) Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo-rozluźniających przy muzyce-rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. Chwila z książką. Zabawy ruchowo-rytmiczne- rozwijające poczucie rytmu, pamięci i słuchu. Zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu.

W ciągu tygodnia dzieci biorą udział  w takich zajęciach jak: j. angielski, gimnastyka korekcyjna, Informatyka dla smyka, zajęcia rozwijające kreatywność i ogólnorozwojowe oraz lekcje religii.

Dla Rodziców, którzy zdecydują się na zapisanie dziecka do klasy „0” w szkole mamy dodatkową „super ofertę” przygotowaną przez Urząd Dzielnicy Wola realizowaną w każdym oddziale przedszkolnym:

 • 2 zajęcia w tygodniu z języka angielskiego realizowane  w ramach programu „Wolski poliglota”;
 • 1 zajęcia w tygodniu pt. „Informatyka dla smyka”;
 • 1 zajęcia w tygodniu wspierające kreatywność dziecka w ramach indywidualizacji nauczania;
 • 2 zajęcia w tygodniu gimnastyki korekcyjnej;
 • 1 raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej wyjścia do kina, teatru lub muzeum (dowóz dzieci autokarem);
 • każde dziecko w okresie zimowym otrzyma „zdrową kanapkę”;
 • ponadto wszystkie grupy sześciolatków w oddziałach przedszkolnych otrzymają na początku roku komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych (farby, kredki, ołówki, gumki, temperówki, plastelinę, bloki, papiery kolorowe itp…).

Dzieci mogą przebywać w szkole od 7.30 do 17.30. Tygodniowy plan zajęć przewiduje, poza zajęciami dydaktycznymi: – język angielski, – zajęcia informatyczne, – plastykę, – tańce, – szachy i inne zajęcia dodatkowe. Dzieci uczęszczają na lekcje religii, a od pierwszej klasy religii lub etyki. W ciągu całego roku szkolnego mają miejsce zajęcia terapeutyczne z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Wszystkie te formy pracy z dzieckiem pięcioletnim i sześcioletnim są nieodpłatne. W ramach edukacji teatralnej dzieci raz w miesiącu oglądają sztukę teatralną, dowiadują się ciekawych informacji o teatrze, jego rekwizytach, kulturze zachowania. Uczestniczą również w edukacji ekologicznej, bowiem szkoła realizuje miejski program edukacji ekologicznej, program „Bezpieczna szkoła”, „WF z Klasą” oraz „Tu się jada jak u mamy”. Szkoła dysponuje odpowiednio wyposażoną salą gimnastyczną, salą zabaw w deszczowe dni, placem zabaw, nowoczesnymi, bezpiecznymi boiskami do piłki siatkowej, nożnej i koszykówki z tartanową nawierzchnią. Na terenie szkoły znajduje się również basen.

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które nie funkcjonują podczas wakacji (w danym okresie) mogą skorzystać z dyżuru wakacyjnego prowadzonego w naszej szkole, który trwa od 1 lipca do 16 lipca i od 9 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. w godz. 7:30-17:00.

Historia placówki

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej została utworzona w roku 1923. Publiczna Szkoła Powszechna w latach 30-stych XX wieku mieściła się przy ul. Złotej 51. W szkole działała także drużyna harcerska nr 40 zwana “złotą”, której bohaterem, patronem był phm. Mieczysław Bem. Podczas II wojny światowej szkoła podzieliła losy oświaty polskiej. Władze okupacyjne z programu nauczania usunęły większość przedmiotów, w tym: historię, literaturę polską, geografię. Szkoła nie działała, a nauczanie powyższych przedmiotów odbywało się na tajnych kompletach. W latach 1944-1949 Szkoła Podstawowa nr 25 pracowała w budynku przy ul. Miedzianej 8 wraz z innymi szkołami wolskimi nr 7 i nr 26. Klasy liczyły wtedy ponad 50 uczniów, którzy spędzali w szkole 25% normalnego czasu zajęć, dlatego dodatkowo często nauczano dzieci w domach uczniów i nauczycieli. W latach 50-tych szkoła przeżywała ogromne trudności lokalowe ze względu na zniszczenia powojenne. Odnotowane są trzy lokalizacje Szkoły Powszechnej nr 25: w budynkach sądu na Lesznie, następnie lokalizacja przy ul. Ogrodowej (dziś szkoły policealne). Pod koniec lat 50-tych szkoła została podzielona i działała w dwóch budynkach przy ul. Ogrodowej – wspomniane szkoły policealne i w dzisiejszym budynku szkoły nr 221. W ramach budowy szkół tzw. tysiąclatek, Szkoła Podstawowa nr 25 otrzymuje w roku 1971 nową siedzibę przy ul. Grzybowskiej 35 i działa w tym budynku do dnia dzisiejszego. W 1977 roku szkole zostaje nadane imię Komisji Edukacji Narodowej, z którego jesteśmy bardzo dumni. Szkoła liczy 6500 m2 powierzchni użytkowej, a powierzchnia dydaktyczna wynosi 1685 m2. W budynku znajdują się 24 sale lekcyjne i pracownie, sala gimnastyczna, sala zabaw na deszczowe dni, biblioteka, pracownia komputerowa, gabinet logopedyczny i terapeutyczny, świetlica i stołówka. Obecnie w szkole uczy się 377 uczniów w 18 oddziałach.

Skip to content