Katarzyna Molenda

pedagog szkolny, socjoterapeuta,
terapeuta pedagogiczny

Godziny pracy

Poniedziałek: 
8.00 – 12.30 – praca pedagoga
12.40 – 13.25  – terapia pedagogiczna
13.40 – 14.25 – etyka, klasy IV-VI

Wtorek: 

8.00  – 12.30 – praca pedagoga
12.30 – 14.00- terapia pedagogiczna

Kontakt

tel.: (0 22) 620 39 15, pokój 106

Środa:
8.00  – 12.30 – praca pedagoga
12.30 – 14.30 – ART
14.35 – 15.20 – etyka, klasy VII-VIII
17.00  – 19.00 – dyżur podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami

Czwartek: 

8.00 -12.00 – praca pedagoga
12.00 – 14.00- terapia pedagogiczna

Piątek:  

8.00 – 12.30 – praca pedagoga
12.45 – 13.30 – terapia pedagogiczna
13.30 – 15.30 – socjoterapia

Zadania pedagoga szkolnego
Pedagog szkolny (wg “Encyklopedii pedagogicznej”) to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
(Informacja szczegółowa)

“Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.”

Janusz Korczak

O współistnieniu i współodpowiedzialności
“Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu.”

Maria Montessori

Bajka o uczuciach
Dawno, dawno temu, na oceanie istniała wyspa, którą zamieszkiwały emocje, uczucia
oraz ludzkie cechy – takie jak:
dobry humor, smutek, mądrość, duma;
a wszystkich… (czytaj dalej)

Program pracy
z uczniem zdolnym

(pobierz)

Program przeciwdziałania
uzależnieniom

(pobierz)

Jak zachęcać dziecko
do współpracy

(pobierz)

Jak zachęcać dziecko
do samodzielności

(pobierz)

Jak zmotywować
się do nauki

(pobierz)

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zamieszkałemu na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy lub uczęszczającemu do szkoły znajdującej się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zamieszkałemu na terenie m. st. Warszawy.

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 90e,  art.90m, art.90n, art.90p (Dz.U.z2016 r. poz. 1943 z późn. zm);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm).;
 • uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.
 • rodzic (opiekun prawny);
 • pełnoletni uczeń;
 • dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • nazwisko i imię wnioskodawcy;
 • dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń);
 • nazwisko i imię ucznia;
 • numer PESEL ucznia;
 • informację czy uczeń posiada obywatelstwo polskie;
 • nazwisko i imię ojca;
 • nazwisko i imię matki;
 • data i miejsce urodzenia ucznia;
 • adres stałego zameldowania ucznia;
 • adres zamieszkania ucznia (jeśli inny potwierdzenie zamieszkiwania w Warszawie);
 • dane o szkole (nazwa, typ i adres szkoły, klasa);
 • informacje dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego
 • dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego;
 • inne przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku;
 • pożądaną formę zasiłku szkolnego;
 • opinię dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka;
 • oświadczenie wnioskodawcy o wypełnieniu wniosku zgodnie z prawdą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku.

Oryginały dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Pedagog szkolny kseruje i „potwierdza za zgodność z oryginałem” oryginały dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć osobiście w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku  szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie powyższego zasiłku.

Wnioski, które wpłyną do 10 dnia każdego miesiąca, zostaną rozpatrzone w danym miesiącu, wnioski złożone po 10 dniu każdego miesiąca zostaną rozpatrzone w następnym miesiącu.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego przekazywane są do Wydziału Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Wola wraz z podpisanym przez dyrektora szkoły pismem przewodnim.

Burmistrz Dzielnicy Wola z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Wola m.st Warszawy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego.

Decyzje administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego wydaje się w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni kalendarzowych.

Pedagog szkolny przekazuje wnioskodawcy informację o terminie odbioru decyzji przyznającej zasiłek szkolny oraz terminie i miejscu wypłaty zasiłku szkolnego.

Wnioskodawca odbiera decyzję o przyznaniu zasiłku szkolnego osobiście w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola.

Wypłata środków finansowych w ramach zasiłku szkolnego odbywa się bezpośrednio do rąk wnioskodawcy w kasie Urzędu Dzielnicy Wola.