Podręczniki

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

W sprawie podręczników dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz czwartych w roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/twoje-dziecko-zgubilo-lub-zniszczylo-podrecznik-gdzie-i-ile-trzeba-zaplacic.html

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017 są pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców.
W sprawie podręczników dla uczniów klas I-V zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik
https://naszelementarz.men.gov

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. nakłada na szkoły podstawowe i gimnazja obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego. Aby umożliwić realizację tego zadania organy prowadzące otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki/materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja na wyposażenie uczniów w materiały ćwiczeniowe jest udzielana każdego roku.

Przeznaczenie dotacji

 • klasy I-II szkoły podstawowej – dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe
 • klasy III szkoły podstawowej – dotacja celowa na podręcznik/materiał edukacyjny do języka obcego i materiały ćwiczeniowe
 • klasy IV szkoły podstawowej – dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe
 • klasy V szkoły podstawowej – dotacja celowa na podręcznik/materiał edukacyjny
  i materiały ćwiczeniowe

Wysokość dotacji

Maksymalna wysokość dotacji na ucznia, określona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r., która może być przeznaczona na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest zróżnicowana w zależności od etapu edukacyjnego.

Klasy I i II SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 50 zł (49,50)* – materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów

Klasy III SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 25 zł (24,75 zł)* – podręcznik/materiały edukacyjne do języka obcego
 • max 50 zł (49,50)* – materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów

Klasy IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 25 zł (24,75)* – materiały ćwiczeniowe

Klasy V SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotacja na ucznia

 • max 140 zł (138,60 zł)* – podręcznik/materiały edukacyjne
 • max 25 zł (24,75)* – materiały ćwiczeniowe

Informacja dla rodziców dotycząca procedury zwrotu kwoty dotacji za zniszczone podręczniki do kl. I, II i III lub podręczników i materiałów edukacyjnych ze środków dotacji celowej.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1. Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

 • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

 • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

szkoła może żądać (w przypadku zniszczenia lub zgubienia) od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych (kl. I,II,III) oraz zwrotu nowego podręcznika (kl.IV,V) zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Informacja dla rodziców o zasadach korzystania przez ucznia
z podręczników w SP 25

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego pozostają w dyspozycji szkoły, która jest upoważniona do ich wypożyczania na zasadach określonych poniżej.
 2. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o uzgodnionych dniach i godzinach wypożyczania i zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
 6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 7. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 8. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w pkt. 5 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia oraz dokonują wpisów o stanie technicznym podręcznika w protokole zdawczo-odbiorczym.
 9. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika (kl. I – 4,34 zł / kl. II – 4,21 zł za każdą część) lub zwrotu nowego podręcznika (klasy czwarte) do 20 czerwca danego roku szkolnego. Wpłaty dokonuje się na określonych przez MEN warunkach.

Klasy I i II – kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

10. Zapisu pkt 11. nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
11. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy
i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem.

12.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę
i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

Spis podręczników

Skip to content