Najpiękniejsze wiersze Wandy Chotomskiej

1. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: Najpiękniejsze wiersze Wandy Chotomskiej
Organizatorem konkursu są nauczyciele poloniści i bibliotekarz
SP nr 25 w Warszawie

2. Cele konkursu:

– popularyzowanie twórczości Wandy Chotomskiej,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– zainteresowanie uczniów poezją,
– zachęcanie do występów na scenie,-
– prezentacja umiejętności uczniów,
– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII,
– każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
Wandy Chotomskiej,
– zgłoszenia do konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do dnia 10 listopada 2017 roku.

4. Przebieg konkursu

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
a) I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje 2 uczestników konkursu
b) II etap: eliminacje szkolne – listopad 2017 r.

5. Kryteria oceny

Komisja w skład, której wchodzą:
nauczyciel polonista – mgr Małgorzata Bernatek
nauczyciel polonista – mgr Marta Pędzich
nauczyciel polonista – mgr Mata Kwiecień-Rysz
nauczyciel bibliotekarz- mgr Patrycja Mańko
dokona oceny wg następujących kryteriów:
– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
– interpretacja tekstu,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

6. Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE RECYTATORSKIM

1. Nazwa szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adres szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Imię i nazwisko opiekuna:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Klasa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Data:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
6. Informacje ważne dla organizatora konkursu: (uzupełnij)

Lp. Imię i nazwisko ucznia,klasa Tytuł wybranego wiersza

1.

2.

591