Regulaminy, wnioski i oświadczenia

Celem uzyskania duplikatu legitymacji lub świadectwa należy wypełnić odpowiedni wniosek LINK DO WNIOSKU i dokonać opłaty na konto BANK CITI HANDLOWY 06 1030 1508 0000 0005 5079 0017
Szanowni Państwo,
Na stronie MEN 17 października 2016 r. ukazał się komunikat, skierowany do rodziców, dotyczący zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz” (podręcznik dla klas pierwszych) na rachunek MEN, o następującej treści:
„Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej
z czterech części.”
Prosimy o przedstawienie dowodu rozliczenia się z budżetem państwa za utracony, uszkodzony lub zniszczony podręcznik przedkładając dowód przelania środków na ww. rachunek dochodów.
Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.”
Oświadczenie
W dniu <data> <(imię i nazwisko dziecka>
uczeń/uczennica klasy ………… pozostanie pod naszą opieką / przyjdzie do szkoły* (pozostanie do godziny ……….).
<miejscowość, data>            ……………………………………………………
(czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów)
* niepotrzebne skreślić
Deklaracja zgłoszenia dziecka (kl. I-VI) na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w okresie przerwy świątecznej w SP nr 25 w Warszawie
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………….
Klasa ……………………….
  1. Diagnozowanie potrzeb rodziców/opiekunów
  • Sprawuję opiekę: samotnie* ………..       wspólnie* ………….
  • Rodzic/e opiekun/owie: jedno pracuje*……………..
    nie pracują*…………  pracują*……………
  1. Wnoszę o objęcie mojego dziecka opieką w dniach i godzinach:
Dzień
Godziny od – do (max 8:00-16:00)
………………………………………………………………..
  (miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna)
*należy wpisać TAK / NIE