Regulaminy

Regulaminy, wnioski i oświadczenia

Celem uzyskania duplikatu legitymacji lub świadectwa należy wypełnić odpowiedni wniosek LINK DO WNIOSKU i dokonać opłaty na konto BANK CITI HANDLOWY 06 1030 1508 0000 0005 5079 0017

Oświadczenie
W dniu  <(imię i nazwisko dziecka>
uczeń/uczennica klasy ………… pozostanie pod naszą opieką / przyjdzie do szkoły* (pozostanie do godziny ……….).
 
 
 
 
<miejscowość, data>            ……………………………………………………
(czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów)
* niepotrzebne skreślić
Deklaracja zgłoszenia dziecka (kl. I-VI) na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w okresie przerwy świątecznej w SP nr 25 w Warszawie
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………….
Klasa ……………………….
  1. Diagnozowanie potrzeb rodziców/opiekunów
  • Sprawuję opiekę: samotnie* ………..       wspólnie* ………….
  • Rodzic/e opiekun/owie: jedno pracuje*……………..
    nie pracują*…………  pracują*……………
  1. Wnoszę o objęcie mojego dziecka opieką w dniach i godzinach:
Dzień
Godziny od – do (max 8:00-16:00)
  
  
  
  
  
 
………………………………………………………………..
  (miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna)
*należy wpisać TAK / NIE
Skip to content