Rekrutacja 2017/18

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że nasza szkoła będzie ośmioklasową szkołą podstawową. Uczniowie przyszłych klas VII mogą kontynuować naukę w obecnej szkole podstawowej.
Szanowni Rodzice,
Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 25 prowadzi nabór na r. szk. 2017/2018 do siódmych klas ośmioletniej szkoły podstawowej.
Proponujemy od kl.7 następujące profile oddziałów:
1)  7a – oddział dwujęzyczny z j. angielskim w wymiarze 5 godz. tygodniowo + 2 godz. j. niemiecki (od podstaw);
2)  7d – oddział dwujęzyczny z j. niemieckim w wymiarze 5 godz. tygodniowo + 2 godz. angielski (kontynuacja).
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie wyników testu predyspozycji językowych, który odbędzie się 6 czerwca 2017 o godz. 9:00.
3)  7b – oddział ogólny z j. angielskim (3 godz.) i niemieckim (2 godz.);
4)  7c – oddział ogólny z j. angielskim (3 godz.) i niemieckim (2 godz.).
Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!
System rekrutacyjny dostępny pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie w naszej szkole:

klasy pierwszej sportowej dla 7-latków i 6-latków;
klasy pierwszej ogólnodostępnej dla 7-latków i 6-latków;
oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 6-latków oraz dzieci
z odroczonym obowiązkiem szkolnym;
oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 5-latków i 6-latków.

Internetowy adres systemu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/18

Rodzice dzieci urodzonych w 2010-12r. mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową: przedszkola.edukacja-warszawa.pl

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

PODSTAWY PRAWNE
Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
ZASADY PRZYJĘĆ
Zgodnie § 1 Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas VII dwujęzycznych – wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.
Zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):
1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII;
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów[1].
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy , tj.:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.
5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe.
TERMINY
Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminach określonych w HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ KANDYDATA opublikowanym na stronach Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz w zakładce Harmonogram działań UCZNIA kl. VI
————————————-
[1] Zgodnie z § 12 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek za świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.