Rekrutacja

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 25 prowadzi nabór do siódmych klas ośmioletniej szkoły podstawowej.

Proponujemy od kl.7 następujące profile oddziałów:
1)  7a – oddział dwujęzyczny z j. angielskim w wymiarze 5 godz. tygodniowo + 2 godz. j. niemiecki (od podstaw);
2)  7d – oddział dwujęzyczny z j. niemieckim w wymiarze 5 godz. tygodniowo + 2 godz. angielski (kontynuacja).
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie wyników testu predyspozycji językowych.
3)  7b – oddział ogólny z j. angielskim (3 godz.) i niemieckim (2 godz.);
4)  7c – oddział ogólny z j. angielskim (3 godz.) i niemieckim (2 godz.).

System rekrutacyjny dostępny pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
ZASADY PRZYJĘĆ

Zgodnie § 1 Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas VII dwujęzycznych – wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.

Zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII;
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów[1].

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy , tj.:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe.

TERMINY

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminach określonych w HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ KANDYDATA opublikowanym na stronach Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz w zakładce Harmonogram działań UCZNIA kl. VI
————————————-
[1] Zgodnie z § 12 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek za świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Wymogi względem kandydatów do klasy sportowej

Od kandydatów do klasy sportowej wymaga się:

1. bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
2. zaliczenie prób sprawności fizycznej i pływania,
3. pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Adresy przychodni specjalistycznych:
Przychodnia Specjalistyczna Poradni Sportowo-Lekarskiej, Al. Wyzwolenia 6A, Warszawa. Zapisy 22 6282080
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, ul. Wawelska 5 /na terenie Skry/ Zapisy 22 5929340

Uwaga: długie terminy zapisów!

Zasady rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej obowiązuje terminarz i procedury określone przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Niespełnienie dowolnego z kryterium rekrutacji lub brak pełnej dokumentacji złożonej w terminie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia kandydata do pierwszej klasy sportowej w danym roku.

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (termin zostanie podany po otwarciu naboru).

Prosimy o zabranie stroju sportowego (koszulka, spodenki, obuwie sportowe oraz strój kąpielowy/spodenki, czepek, klapki, ręcznik).

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy sportowej:
Próba sprawności fizycznej: od 1 do 100

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów

ZAKRES OSWOJENIA Z WODĄ – PŁYWALNIA ORKA

Zanurzanie głowy.
Praca NN na piersiach – odcinek 10m (do stylu dowolnego, można wykorzystać deskę).
Praca NN na grzbiecie – odcinek 10m (do stylu grzbietowego, można wykorzystać deskę).
Skok do wody.

ZAKRES SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ – sala gimnastyczna

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (3 próby).
Próba zwinności (bieg wahadłowy 4 x 10 m).
Siady z leżenia na plecach w czasie 30 s.
Próba gibkości.

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie w naszej szkole:

klasy pierwszej sportowej dla 7-latków i 6-latków;

klasy pierwszej ogólnodostępnej dla 7-latków i 6-latków;

oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 6-latków oraz dzieci

z odroczonym obowiązkiem szkolnym;

oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 5-latków i 6-latków.

Internetowy adres systemu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/18

Rodzice dzieci urodzonych w 2010-12r. mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową: przedszkola.edukacja-warszawa.pl