Rekrutacja

W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzenie w naszej szkole:

 Klas pierwszych ogólnodostępnych dla 7-latków i 6-latków obejmujących planowane innowacyjne profile:

  • Sportowy (piłka nożna, pływanie, judo/karate, taniec), 
  • artystyczny (plastyka, teatr, rytmika, gra na instrumencie/gitara, balet), 
  • naukowy (eksperymenty, robotyka, matematyka, informatyka, szachy).

Oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych dla 6-latków oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym;

Oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego dla 5-latków i 6-latków.

Oddziały realizować będą program obejmujący oprócz wspaniałej atmosfery miłości i akceptacji dziecka:

  • język angielski: „Wolski poliglota”,
  • zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej,
  • „Matematyka nietrudna dla smyka”,
  • zajęcia wspierające kreatywność: robotyka, szachy,
  • wyjścia do kina, teatru lub muzeum,
  • program dożywiania każdego dziecka „Zdrowa kanapka”,
  • komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych dla wszystkich grup sześciolatków na początku roku szkolnego.


Informacje o zasadach i harmonogramie rekrutacji będą dostępne na: www.edukacja.warszawa.pl

Internetowy adres systemu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 

Rodzice mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową: 

Oddziały przedszkolne: przedszkola.edukacja-warszawa.pl

Kryteria rekrutacji do przedszkoli – do pobrania

Zapisy do klas pierwszych: https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych – do pobrania

Specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 oraz Poradni Psychologiczno – pedagogicznej nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich na porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem  rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w soboty w godzinach 9.00 – 13.00. 

Aby zapewnić Państwu bezpieczny pobyt w Poradni, bardzo prosimy o wcześniejszy  kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni.

Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 (tel: 22 631 57 73, 22 631 08 23) 

▪ 21 listopada 2020 r.- psycholog, pedagog, logopeda 
▪ 5 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda  
▪ 12 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda 
▪ 9 stycznia 2021 r. – psycholog, pedagog, logopeda
▪ 16 stycznia 2021 r. – psycholog, pedagog, logopeda 

„Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 (tel: 22 836 70 88 lub 519 716 101) 

▪ 21 listopada 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda
▪ 5 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda 
▪ 12 grudnia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda 

Możliwe jest również uzyskanie konsultacji telefonicznej, również po wcześniejszym  zgłoszeniu do sekretariatu. Specjalista do Państwa oddzwoni w sobotę. 

Naszą pomoc oferujemy bezpłatnie.

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 25 prowadzi nabór do siódmych klas ośmioletniej szkoły podstawowej.

Proponujemy od kl.7 następujące profile oddziałów:
1) 7a – oddział dwujęzyczny z j. angielskim w wymiarze 5 godz. tygodniowo + 2 godz. j. niemiecki (od podstaw) + 1 godz. historia w j. angielskim + 1 godz. geografia w j. angielskim;
2) 7b – oddział ogólny z j. angielskim (3 godz.) i niemieckim (2 godz.);
3) 7c – oddział ogólny z j. angielskim (3 godz.) i niemieckim (2 godz.).
4) 7d – oddział ogólny z j. angielskim (3 godz.) i niemieckim (2 godz.).

System rekrutacyjny dostępny pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
ZASADY PRZYJĘĆ

Zgodnie § 1 Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas VII dwujęzycznych – wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.

Zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

1. Na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII;
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów[1].

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy , tj.:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe.

TERMINY

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminach określonych w HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ KANDYDATA opublikowanym na stronach Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz w zakładce Harmonogram działań UCZNIA kl. VI
————————————-
[1] Zgodnie z § 12 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek za świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.20

Sześciolatki już tu są – dni otwarte w naszej zerówce

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na 2021 rok rozpocznie się na przełomie lutego i marca, a już w styczniu dzieci i rodzice będą mogli odwiedzić wolskie zerówki i zapoznać się z ich ofertą edukacyjną. Na sześciolatków czeka szeroki wybór zajęć łączących naukę, zabawę i twórczą aktywność.

Już za chwilę rodzice będą podejmowali decyzję, gdzie 1 września ich dzieci rozpoczną rok przedszkolnej edukacji. Na Woli w każdej szkole podstawowej działa nowoczesna, bezpieczna i przyjazna dla sześciolatków zerówka. Każda z dziewiętnastu placówek zapewnia dzieciom wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonale wyposażone sale dydaktyczne i certyfikowane place zabaw.

– Nasze zerówki to miejsca dla dzieci i rodziców poszukujących na Woli szkół pielęgnujących kreatywność, wyobraźnię, a przede wszystkim indywidualne podejście i przyjazne, sprzyjające rozwojowi środowisko. Najmłodsi uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a zerówki przygotowały dla nich ofertę zajęć dodatkowych, czyli bon sześciolatka – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępczyni burmistrza.

W ramach bonu sześciolatka wolskie szkoły zapewniają:  
• 2 razy w tygodniu – zajęcia z języka angielskiego w ramach programu „Wolski poliglota”,
• 2 razy w tygodniu – zajęcia rytmiki lub gimnastyki korekcyjnej,
• raz w tygodniu – „Matematyka nietrudna dla smyka”,
• raz w tygodniu – zajęcia wspierające kreatywność, np. robotyka, szachy,
• raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej – wyjścia do kina, teatru lub muzeum,
• w okresie zimowym –  program dożywiania każdego dziecka „Zdrowa kanapka”,
• komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych dla wszystkich grup sześciolatków na początku roku szkolnego.
Informacje o zasadach i harmonogramie rekrutacji będą dostępne na: www.edukacja.warszawa.pl

Którą szkołę wybrać – poradnictwo 
Specjaliści z  wolskich paradni psychologiczno-pedagogicznych będą odpowiadać na pytania i wątpliwości rodziców w czasie bezpłatnych konsultacji:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13
Telefon informacyjno-konsultacyjny: 515 070 858
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Księcia Janusza 45/47
Telefon informacyjno-konsultacyjny: 519 716 101

Dni otwarte w oddziałach przedszkolnych  
Od 11 do 22 stycznia 2021 roku w godzinach 9:00–15:00 wszystkie szkoły podstawowe zapraszają dzieci i rodziców na indywidualne spotkania i zapoznanie się z ofertą edukacyjną dla sześciolatków na rok szkolny 2021/2022. W celu umówienia się na spotkanie, wystarczy się skontaktować z wybraną placówką.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35
tel. 22 620 39 15
e-mail: sp25@edu.warszawa.um.pl
www.szkola25.waw.pl 
Prezetntacja zerówki tutaj

Skip to content