Sięgnij po więcej!

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych  m.st. Warszawy

Regionalny Programy Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020,Oś priorytetowa X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT

Głównym celem projektu ,,Sięgnij po więcej!’’ jest podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkole. Wsparcie obejmuje utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. W utworzonym Punkcie Informacji i Kariery uczniowie najstarszych klas uzyskają nie tylko diagnozę swoich kluczowych kompetencji i umiejętności takich jak kreatywność, elastyczność, wyznaczanie i realizacja celów, ale i wsparcie dotyczące ich rozwijania. Doradca zawodowy w Punkcie prowadzi z młodzieżą rozmowy indywidualne, ale również spotyka się z rodzicami. Pomaga w odkrywaniu i rozwijaniu własnych pasji, talentów, potencjału oraz w świadomym planowaniu zgodnie z nimi ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej. Bogato wyposażona sala w ciekawe gry edukacyjne,  lektury oraz niezbędny sprzęt elektroniczny urozmaica przebieg spotkań oraz pomaga w planowaniu kariery.

Skip to content