Stołówka

ZAPISY NA OBIADY

Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą od 01.09.2020.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na obiady i dostarczenie na stołówkę SP25 lub przesłanie na adres e-mail: krystyna_godlewska@onet.pl  najpóźniej do 31.08.2020r.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Miesięczną odpłatność za obiady należy dokonywać przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto:
Usługi Gastronomiczne Krystyna Godlewska
Alior Bank nr rachunku 07 2490 0005 0000 4500 9536 8712
W tytule wpisując za kogo jest wpłata, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

ODWOŁYWANIE I REZYGNACJA

Odwoływanie obiadów prosimy zgłaszać do godz. 9.00 pod nr tel. 516 228 630 lub drogą SMS – ową ( przesyłając informację o nieobecności dziecka proszę podać: imię i nazwisko, klasę, okres nieobecności).

Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której rodzice/opiekunowie powinni uregulować należność za obiady.

Nie rejestrujemy odwołań zgłoszonych na jakikolwiek inny numer telefonu niż podany wyżej.

Odpisy za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Skip to content