XVI Wolska debata na temat “Szkoła na straży praw dziecka”

Samorządy uczniowskie szkół podstawowych naszej dzielnicy spotkały się w ramach XVI wolskiej debaty -Szkoła na straży praw dziecka. Organizowane cyklicznie uroczystości mają na celu przybliżenie uczniom problematyki związanej z Konwencją o Prawach Dziecka.

Podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga szkolnego Katarzynę Molendę uczestnicy opracowali najważniejsze zagadnienia wynikające z Konwencji. Ich istota polega na tym, że każdemu dziecku przysługują określone prawa, tak samo jak osobom dorosłym.
Te prawa są naturalną konsekwencją praw człowieka. Nikt nie może ich dziecka pozbawić.

Dziecko znające swoje prawa jest w stanie świadomie z nich korzystać. To niezwykle ważne, gdyż w ten sposób budujemy społeczeństwo obywatelskie. Jednocześnie dziecko świadome swoich praw jest w stanie łatwiej obronić się przed przemocą, krzywdzeniem czy dyskryminacją, bo wie, że są instytucje, które powinny mu pomóc.

Ważną kwestią, jaka została podjęta podczas warsztatów, było rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych. Dyskutowano nad przygotowaniem dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia pokoju, tolerancji, równości oraz przyjaźni.
Uczniowie rozważali też zagadnienia: czego chcę i oczekuję w życiu. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi realizacji prawa do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do swojego wieku.

Uczestnicy debatowali o tym czym jest osobowość, talent i wartości. Należy podkreślić dojrzałość prezentowanych poglądów, kulturę dyskusji i atmosferę wzajemnego szacunku połączoną z ciekawością świata.
Spotkania od wielu lat organizuje Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Grzybowskej z inicjatywy jej dyrektora i pomysłodawcy Tomasza Ziewca.

725